St Louis - dark banner

כולל תורה מציון סנט לואיס הוקם בשנת תשס”ד (2003) לקדם את האידיאלים של תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.
הכולל פועל בשיתוף עם בתי הכנסת ישראל הצעיר של סנט לואיס וקהילת בית אברהם, וכן עם בית הספר אפשטיין וישיבת קדימה. השליחים עובדים כמורים בבתי הספר, לומדים בחברותא עם חברי הקהילה, ועובדים ביחד עם בנות השירות לייצר תוכניות לחיזוק הציונות, הזהות היהודית ולימוד התורה בכל זרמי הקהילה. השליחים גם מלמדים יהדות ועברית בתכנית לימוד יום א’ של הקהילה – ‘שלנו’.

כל שנה תורה מציון סנט לואיס מארחת ערב גאלה לכבוד השליחים ולהכיר תודה לחברי קהילה שמשקיעים ממרצם ומכספם לטובת הכולל.

עד כה הכולל בסנט לואיס אירח שש משפחות: ראשי הכולל הרב בועז וחפציבה גנוט (תשס”ד-תשס”ו), הרב חיים ומרב פאסיק (תש”ע-תשע”א), הרב בועז ויעל שחק (תשע”ב-תשע”ג), והאברכים הרב אוריה וורדית טפרברג (תשס”ה-תשס”ח), אסף וגילת גאסטפריינד (תש”ע-תשע”ב), איתן ועדי סולומון (תשע”ד-תשע”ו) והשליחים הנוכחיים טל וגינת מידלר (תשע”ו-).

תבקרו אותנו בפייסבוק


ברכת הדרך - משפחת מידלר

משפחה:
טל וגינת מידלר (אילת ומדרשת שילת)

http://youtu.be/CfNyabZNXo4  סרטון מומלץ

    תורה מציון בסנט לואיס
 

 

 

 

שליחי העבר

 

תשע”ו

תשע”ה

תשע”ג

תשע”ב

אברך:
איתן ועדי סלומון (אולפנית בר אילן)
אברך:
איתן ועדי סלומון (אולפנית בר אילן)
ראש כולל:
הרב בעז ויעל שחק (אפרת)
ראש כולל:
הרב בעז ויעל שחק (אפרת)
אברך:
אסף וגילת גסטפריינד (הכותל)

תשע”א

תש”ע

תשס”ט

תשס”ח

ראש כולל:
הרב חיים ומיהרב פאסיק (מעלה אדומים)
אברך:
אסף וגילת גסטפריינד (הכותל)
ראש כולל:
הרב חיים ומיהרב פאסיק (מעלה אדומים)
אברך:
אסף וגילת גסטפריינד (הכותל)
ראש כולל:
הרב חיים ומיהרב פאסיק (מעלה אדומים)
אברך:
אוריה וורדית טפהרברג (מעלות)

תשס”ז

תשס”ו

תשס”ה

תשס”ד

אברך:
אוריה וורדית טפהרברג (מעלות)
ראש כולל:
הרב בעז וחפציבה גנוט (אור עציון)
אברך:
אוריה וורדית טפהרברג (מעלות)
ראש כולל:
הרב בעז וחפציבה גנוט (אור עציון)
אברך:
אוריה וורדית טפהרברג (מעלות)
ראש כולל:
הרב בעז וחפציבה גנוט (אור עציון)
10690161_282157595327629_5919166023090416462_n הכנות-לחג-הסוכות-פיצה 10665688_282157601994295_2450891837174935673_n

טל מידלר:
314-309-5860
iltalm69@gmail.com
גינת מידלר:
314-309-6060
ginatm69@gmail.com

תורה מציון סנט לואיס בפייסבוק