Shiur Author Category Media Language Community
What the Midrash Says Dovi Holtz D. וירא - Vayera video English שבת מציון
To be an Educator Dovi Holtz C. לך לך - Lech Lecha video English שבת מציון
Defending the Crow Dovi Holtz B. נח - Noach video English שבת מציון
A Matter of Morality Dovi Holtz A. בראשית - Bereshit video English שבת מציון
What a Blessing! Dovi Holtz K. וזאת הברכה - Vezot Habracha video English שבת מציון
Die Hard Dovi Holtz J. האזינו - Haazinu video English שבת מציון
Gotta Learn Torah Dovi Holtz I. וילך - Vayelech video English שבת מציון
Hierarchies and Equality Dovi Holtz H. ניצבים - Nitzavim video English שבת מציון
Universal Understanding Dovi Holtz G. כי תבוא - Ki Tavo video English שבת מציון
Hanging in There Dovi Holtz F. כי תצא - Ki Tetze video English שבת מציון