Shiur Author Category Media Language Community
Parashat Vayelech- Tshuva Emanuel Elstein D. יום כיפור - Yom Kippur I. וילך - Vayelech text English Beit Midrash Boker