Shiur Author Category Media Language Community
גואל הדם והתפתחות מוסרית הרב ד"ר אמיר משיח J. מסעי - Masei text עברית שבת מציון
ארבעה בנים – אבולוציה רוחנית הרב ד"ר אמיר משיח N. פסח - Pesach text עברית שבת מציון
קנה וארז הרב ד"ר אמיר משיח G. בלק - Balak text עברית שבת מציון
טענה טרם זמנה הרב ד"ר אמיר משיח E. קרח - Korach text עברית שבת מציון
קין הבטלן הרב ד"ר אמיר משיח A. בראשית - Bereshit text עברית שבת מציון
אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא – פרשת האזינו הרב ד"ר אמיר משיח J. האזינו - Haazinu text עברית שבת מציון
נבואת משה וטעות מרים תשע”ט הרב ד"ר אמיר משיח C. בהעלותך - Behaalotcha text עברית שבת מציון
אתהלך בתום לבבי בקרב ביתי הרב ד"ר אמיר משיח E. יתרו - Yitro text עברית שבת מציון
“וירד יהודה…חמיך עולה” הרב ד"ר אמיר משיח I. וישב - Vayeshev text עברית שבת מציון
טענה טרם זמנה – תשע”ז הרב ד"ר אמיר משיח E. קרח - Korach text עברית שבת מציון