Shiur Author Category Media Language Community
האזינו והשירה הרב רפי קדוש J. האזינו - Haazinu text עברית שבת מציון
היום הזה נהייה לעם הרב רפי קדוש G. כי תבוא - Ki Tavo text עברית שבת מציון
“והוא ימשול בך”- על אלימות בבית – פרשת בראשית הרב רפי קדוש A. בראשית - Bereshit text עברית שבת מציון
קרח – מנהיגות ושררה הרב רפי קדוש E. קרח - Korach text עברית שבת מציון
להתמודד עם השגרה הרב רפי קדוש F. תולדות - Toldot text עברית שבת מציון
ניסים נסתרים – תשע”ד הרב רפי קדוש C. בא - Bo text עברית שבת מציון