Shiur Author Category Media Language Community
פסח- הגעלה חינוכית רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת תזריע- ללמוד לומר איני יודע רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת שמיני- הכשר לקבלת טומאה רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת צו פיגול רפי זברגר עברית שבת מציון
פורים- מידה כנגד מידה רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת פקודי- פתרון קונפליקטים רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת ויקהל- שותפות אמיתית רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת כי תשא- לשבור את הכלים רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת- תצווה היגיינה רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת תרומה- תוכו כברו רפי זברגר עברית שבת מציון