הרב אליהו אידלברג
(שליח לשעבר בוושינגטון (תש“ס-תשס”ד
כיום ראש ישיבת בני עקיבא אורות יהודה


המפגש עם דמותו הייחודית של אברהם אבינו מתרחש בפרשתנו ובפרשות וירא וחיי שרה. האירוע הראשון שמופיע בו אברהם אבינו כדמות המרכזית הוא בפתיחת הפרשה, בציווי של אלוקים לאברהם, להיות נכון לשינוי גדול ותובעני. האירוע הזה הוא באמצע החיים של אברהם בגיל 75, כאשר בפרשת חיי שרה, נפרד מאברהם כשהוא בן 175.
התורה כידוע, מקצרת ומאריכה בתיאורים על פי הצורך הרוחני והמוסרי לדורות הבאים, לכן ברור שהמחצית השניה של חיי אברהם היא זו שממנה יש לנו לקח ומוסר.
חז”ל במסכת אבות (פרק ה משנה יט) מאפיינים את תלמידי אברהם אבינו “כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו…עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה”. מבלי לדייק מהי בדיוק כל אחת מהתכונות, המשותף להם הוא היכולת לראות מעבר למבט הפשטני. בכל אחת מהתכונות ניכר שהמבט מחפש עומק ומעדיף אותה על פני פירוש ראשוני ושטחי. המתבונן יפרש את המציאות במובן מקדם, מצמיח וחיובי על פני הפרשנות הראשונה. כל אחת מהמידות הללו, דורשת עבודה והעמקה. היא מחייבת התנסות ובירור פנימי. והמסר הוא שהתנא הניח בפנינו אתגר להיות נכונים להתאמץ לקנות דרך זו.

בדומה לכך, רבי יצחק במדרש בראשית רבה דורש את הפסוק (תהלים מה):
שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך”, “אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת. אמר: תאמר שהבירה זו בלא מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו: ‘אני הוא בעל הבירה!’ כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר: תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג? הציץ עליו הקב”ה ואמר לו אני הוא בעל העולם…”.
אברהם מתואר כפעיל, סקרן ומתעניין. אברהם הוא דמות שמבקשת הסבר למה שהוא רואה. ניתן לשער, שכמו היום, גם אז, היו מתבוננים שונים ופרשנויות מגוונות. אברהם לא היה היחיד שראה את האש והציע הסבר. אברהם הגיע אל האמת מכוח החיפוש המעמיק והלא מתפשר. שאינו מוכן להסתפק בפירוש הראשון למה שראה. יתכן שזהו העומק של הכינוי “איש החסד” – שמחפש מעבר לחובה ורוצה לעשות גם לפנים משורת הדין. אין חובה לבקש את הפירוש המדויק, אבל העושה כן יגיע לקירבת אלוקים גדולה יותר. לכן מכונה אברהם גם בשם “העברי” בזכות היכולת לעמוד מהעבר השני של העולם. זו עמדה נפשית-רגשית שמוכנה להיאבק על מה שברור לך שנכון. תלמידי אברהם הם אלו שלאורך הדורות היו מוכנים ללכת עם הציווי האלוקי, לפעול מתוך מוסר, לבחון ולחפש את האמת, גם כשהיא לא נוחה ולא משאירה אותך במרכז, אלא מחייבת אותך לפעמים לקום וללכת בדבר ה’ אל הלא נודע.

נברך שבע”ה נזכה להיות הולכים לאור האמת, לבקש את ה’ מתוך שיח ודקדוק חברים שיביאנו לקירבת אלוקים ולדביקות בו.