הרב מאיר שלזינגר
יועץ תורני, תורה מציון

 

מיקומה של פרשת פרה אדומה  בלב ספר במדבר ,דורש הסבר.

ענייני טומאה וטהרה , כניסה למקדש וכיו” -, עניינם של כל אלו נדון כבר בספר ויקרא, ספר תורת כוהנים. לכאורה ראוי היה שגם פרשת פרה אדומה תיכתב שם.

בזמנו שמעתי מהרב הגאון י.ד.סלוביצ’יק [בקלטת] הצעה יפה מאד.  אני כותב במילים שלי, הניסוח אינו של הרב זצ”ל.

דור המדבר הוא דור היודע שלא יזכה להיכנס לארץ ושנגזר עליו למות במדבר. זהו דור שאין לו עתיד, והוא מודע לכך. העם יצא ממצרים בכדי להיכנס לארץ ולבנות שם את ארצו, את מדינתו ואת בית המקדש. בעוון המרגלים השתנה הכל והוא יישאר במדבר עד שיכלה. אין למה לצפות, רק למות. בזמן נידודיו במדבר הוא חי בקיום ניסי תמידי. הוא אוכל מן היורד מן השמים, שותה מים מבאר מרים הניסית וענני הכבוד מגינים עליו. הכל מעשה נסים. זה דור מת מבחינה קיומית. דור חסר השראה.

פרשת חוקת היא הפרשה בה העם כבר עומד מול הכניסה לארץ. “וישמע הכנעני יושב הנגב  …” (תחילת פרק כ“א). הם כבר בכניסה לארץ.  זה דור באי הארץ, דור כובשי הארץ, דור בוני הארץ. הם לא יתקיימו על ניסי המדבר. על ידי מעשיהם שלהם, וכמוסן בסייעתא דשמיא, ימלאו הם את תפקידם הגדול.

ואכן, כאשר הם יוצאים למלחמה הזאת נאמר “וידר ישראל …אם נתן תתן את העם הזה  בידי“. כבר הרגישו מפרשים רבים כי כאן, בפרשה זאת, בני ישראל עוברים לחיים טבעיים – העם הוא הנלחם בעצמו. הם לא יסמכו על ניסים גלויים אלא בכלי מלחמה ארציים ובסייעתא דשמיא. לכן העם אומר  “בידי” (אולי לכן העם גם נודר “והחרמתי את עריהם” – הם מכירים גם בצורך בעזרה מאת ה‘, ולכן אין הם רוצים ליהנות מעובדי עבודה זרה  אלו).

אומר הגרי”ד סולוביצי’ק זצ”ל: כאן הוא המעבר מדור המוות, דור ללא עתיד, וממילא ללא שאיפות, אל הדור החי, הכובש והבונה את  ארץ ישראל. זה דור החיים.  פרשת פרה אדומה נכתבה כאן כדי לסמל את הטהרה ואת החיים שיתחילו בסיום תקופת דור המדבר, המת.

אורשה להוסיף . העובדה שדור המדבר היה דור מקבלי התורה, וזו יצירה גדולה עד מאד אינה משנה את העובדה שזה דור המחכה למותו ואין לו סיכוי להגשים את המטרה המלאה של  יציאת מצרים כפי שהוגדרה על ידי הקב”ה  בפרשת וארא. ארבע לשונות של גאולה מסיימים ב-“והבאתי אתכם אל הארץ…ונתתי אותה לכם מורשה” (שמות  ו’, ו-ט). את מימוש יציאת מצרים והגשמת יכולות היצירה המלאים של העם, יתקיים רק בדור באי הארץ.

שליחי תורה מציון אמורים, בין השאר, להשפיע ולחזק את הכמיהה של בני ישראל לבנות את ארץ ישראל ואת מדינת ישראל כפי שהיא מתוארת בחזון הנביאים. הם משרישים בבני חו”ל את האתגר, מלא החיים, של שיקום מלא, גשמי ורוחני, של ארצנו ומדינתנו.