הרב חנן אטלס
שליח לשעבר בניו יורק (תש”ס)
כיום רב קהילת ישורון, מנצ’סטר

 

יעקב הצדיק ועשיו הרשע?

התורה מזכירה בקיצור את אופיים של יעקב ועשיו; עשיו איש ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים. אמנם חז”ל מציגים את עשיו כרשע גמור שעבר עברות חמורות ביותר (בבא בתרא טז:) אך מפשטי המקראות לא מוכרחים להבין שהאחד צדיק והאחר רשע או שבכלל מי מהם צדיק או רשע. יעקב מתואר כנחבא אל הכלים בעוד עשיו כאיש העולם הגדול. אולם גם איש נחבא אל הכלים יכול שיהיה רשע בעוד איש העולם הגדול יכול שיהיה צדיק. העובדה שיצחק אוהב את עשיו ורבקה את יעקב תורמת גם היא להבנה שעל אף הבדלי האופי ביניהם, רשע גדול, אף אחד מהם לא היה.

ההמשך מורכב יותר. סיפור המסחר בבכורה וסיפור גניבת הברכות מעלה כבר שאלות ערכיות. טיבה של הבכורה לוט בערפל, אולם הזלזול של עשיו מחד וניצולו של עשיו בשעת חולשתו על ידי יעקב מאידך, מורים כבר על תפיסות ערכיות מנוגדות. טיבן של הברכות גם הן לוטה בערפל, אך גם כאן, נכונותו של יעקב לרמות את אביו ולגנוב את הברכות מאחיו מחד ותגובתו החריפה של עשיו עד כדי נכונות לרצח, מעלים תהיות מוסריות קשות.
התנהגותו של יעקב סביב הברכות יכולה להיות מוסברת לאור עובדת קניית הבכורה. ייתכן שהיה סבור שעשיו הולך לקבל את הברכות משום שאביו סבור כי הוא הבכור בעוד למעשה הבכור האמיתי הוא יעקב, שהרי הוא קנה את הבכורה מאחיו. את הניצול לכאורה של עשיו בשעת חולשה ניתן להסביר לאור העובדה שהוא בז לבכורה באופן עקרוני. יעקב סבר שלא נכון להשאיר את הבכורה בידי מי שבז לה. יעקב ינהג בבכורה בכבוד הראוי, טוב על כן שתהיה בידו.

השאלה המתבקשת היא מדוע לא נולד יעקב בכור. מדוע סיבב הקב”ה את הדברים כך שעשיו ייולד בכור ויעקב ייאלץ לקנות את בכורתו? אם יעקב הוא אכן הממשיך הטבעי, נכון יהיה שהוא ייולד הבכור!
ההקבלה בין עשיו לדוד מתבקשת וכבר עמדו עליה רבים. שניהם אדמונים, אנשי ציד ומנהיגים צבא של ארבע מאות איש. אולם דוד זכה להיות מלך ישראל ולו נשבע ה’ שהמלכות לא תסוף מזרעו עד קץ הימים, בעוד עשיו נדחה כליל והוא אבי אדום – האויב המושבע של ישראל לדורותיו. ייתכן, שגם עשיו היה יכול להיות מעין דוד ולהיות מלך ישראל הראשון ונראה שלכך כיוון יצחק. עשיו, איש הציד ואיש השדה נכון היה להיות המנהיג ויעקב אמור היה להיות היושב באוהל ושומר הגחלת לולא רשעותו של עשיו – ביזויו את הבכורה – שטרפה את הקלפים.

בחזרה לשאלתנו, עשיו היה הבכור משום שאופיו התאים להנהגה. איש הציד והשדה הוא הראוי להנהגה, לא התם יושב האהלים. קניית הבכורה וגנבת הברכות על ידי יעקב באו רק בדיעבד כתוצאה מחוסר שיתוף הפעולה והזלזול של עשיו.

עקרון מעניין שעומד ברקע הוא קדימתה של דרך ארץ לתורה. עשיו, לולא שהקדיח תבשילו היה קודם ליעקב התם היושב באהלים. במילים אחרות, ההנהגה החילונית קודמת להנהגה הדתית כמאמרם ז”ל במדרש רבה: “דאמר רבי ישמעאל בר רב נחמן: עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה, הדא הוא דכתיב (=זהו שכתוב) “לשמור את דרך עץ החיים” (בראשית ג). “דרך” – זו דרך ארץ ואחר כך “עץ החיים” – זו תורה.” (מדרש רבה ויקרא פרשה ט)

לתגובות: chananatlas@gmail.com