אוריאל הר-נוי
יוזם תוכנית “אור חדש”

תוכנית “אור חדש” לעידוד עלייה בקרב צעירים המגיעים לישראל לשנת לימודיים תורניים.
אנו מחפשים שותפים לעשייה!

לפרטים: 054-6510212 / orielhar@gmail.com

מבט נכון זה “כל הסיפור”.
אפשר להסתכל על סיפור חטא המרגלים מזויות רבות. אחת הזויות אשר עולה מפשט הפסוקים מדהימה בפשטותה ובה ובעת בהשלכותיה המרחיקות לכת. בידי האדם מצויה יכולת הבחירה לאופן הסתכלותו על המציאות הנתונה והפרשנות אשר הוא בוחר לתת לה. המשימה הגדולה היא להתאים את מבטינו למבט האלוקי.
המרגלים אשר הוכוונו על ידי משה רבינו להסתכל על הארץ ומאפייניה במבט מסויים, בחרו להסתכל עליה בצורה שונה. ומאז – בכייה לדורות.

במה דברים אמורים?
כשמשה רבינו שולח את המרגלים הוא נותן להם הדרכה:
“וראיתם את הארץ מה הוא, ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב”
וכפי שמביא רש”י על המקום: “את הארץ מה הוא – יש ארץ מגדלת גיבורים ויש ארץ מגדלת חלשים. יש מגדלת אוכלוסין ויש  ממעטת אוכלוסין. החזק הוא הרפה – סימן מסר להם – אם בפרזים יושבים – חזקים הם שסומכים על גבורתם, ואם בערים בצורות הם יושבים- חלשים הם”
וממשיך משה ואומר: “ומה הארץ אשר הוא יושב בה הטובה הוא אם רעה… ומה הארץ השמנה הוא אם רזה”.
ניתן להמשיך את הכיוון של רש”י ולהסביר שמשה ממשיך לתת להם סימנים לגבי איכות הארץ ושפע תנובתה – האם מרובה היא בפירות ומשובחת באיכות פירותיה, אם לאו?
כלומר, משה רבינו נותן למרגלים סימנים ברורים המעידים על איכות הארץ ועל העוצמות הטמונות בה, כשכל מגמתו היא להצביע על ברכת הארץ. אך המרגלים בחרו לקחת את אותם הסימנים ולראות בהם סימנים לרוע הארץ, ח”ו, והקושי בכיבושה.
המרגלים בעצמם מעידים על שפע תנובת הארץ – “וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה”
אולם מיד ממשיכים ומתרגמים את סימני ברכת הארץ לגריעותא:
“והערים גדולות בצורות מאוד” תחת הסימן לחולשת תושביהם ולחוסר הסתמכותם על חוזקם, רואים המרגלים בכך סימן לקושי בכיבושם.
“וגם ילידי הענק ראינו שם”- תחת ראיית העוצמות הטמונות בארץ באשר היא מגדלת גיבורים, רואים המרגלים סימן לקושי בכיבוש הארץ.
“עמלק יושב בארץ הנגב, והחיתי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן”- ריבוי האוכלוסין והעובדה שתושבי הארץ יושבים בכל מרחביה, מעידים על טוב הארץ ועל היותה ארץ המאפשרת חיים. אולם המרגלים בחרו לראות בכך את הקושי בכיבושה.

איך שלא נסתכל ונפרש את חטא המרגלים הוא אחד החטאים החמורים בתולדות עמינו (אם לא הגדול שבהם) כפי שאומרים על כך גדולי ישראל:
ר‘ מאיר שמחה מדיוונסק (תשובה על דבר מצוות ישוב א”י):
“ואחרי שהכעיסו בחורב ועשו עגל מסיכה, נעתר ה’ והשיב חמתו מהשחית. ובמואסם בארץ נשא ידו להפילם במדבר, ובהוציאם דיבה ודברי נרגן על הארץ החמיר מאשר חטאו דברים עליו יתברך…”.
קול התור (בשם הגר”א) פרק ה’:
” חטא המרגלים במדבר בימי משה הוא אחד החטאים הכלליים הגדולים הרובץ על עם ישראל בכל הדורות עד היום… במדה מרובה סבלו וסובלים ישראל בכל הדורות סבלות ותלאות הגלות המרה בגלל חטא המרגלים. חלק גדול של עונש החטא הזה הוטל בעצם ימי המעשה של החטא בדור המדבר, כמבואר בתורה, אך שארית העונש נתחלקה לחלקים שהוטלו על כל הדורות ר”ל.
תקון רב לחטא המרגלים יכול לבוא ע”י גאולת ירושלים ובנינה וע”י הפעולות לקיבוץ גלויות, לפי הכלל הידוע כי זה לעומת זה עשה אלוקים ומדה כנגד מדה היא הן לחוב והן לזכות, תקן במה שפגמת…
ובעוה”ר, רבים הם החוטאים חטא גדול של וימאסו בארץ חמדה, גם רבים מתופשי התורה לא ידעו ולא יבינו שנתפשו בחטא המרגלים…

בואו נתקן את החטא ונעזור לאחינו, כל בית ישראל, לרצות באמת את הארץ ולחונן עפרה!

לתגובות: orielhar@gmail.com