דובי הולץ
שליח לשעבר בממפיס (תשס”ג) ובלונדון (תשס”ח-תשס”ט)
כיום ר”מ בישיבה התיכונית ‘אורט נצרת עילית’

 

ללמוד מהמשכן

מפרשת תרומה ועד עמוק לספר ויקרא אנחנו לומדים יותר ויותר פרטים לגבי המבנה, הכלים והעבודה הכללית של המשכן/מקדש. זו הנקודה שבה אנחנו מאבדים רבים וטובים שמתקשים להתרכז בקריאת התורה, היות ואינם רואים את הרלוונטיות לחייהם עכשיו. על מנת לנסות לשנות מעט את הגישה הזאת אני מעוניין להציג רעיון שאת יסודותיו ראיתי בפירוש התורה תמימה שיכול להיות בעל משמעויות מעשיות למרות שאנחנו לא פוסקים כך להלכה.

בפרשתנו כתוב “ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה… ורחצו אהרן ובניו… את ידיהם ואת רגליהם…” (שמות ל’ י”ח-י”ט)

אומר בעל התורה תמימה (ציטוט מתשובת הרשב”א)– מכאן אמרו נטילת ידים לתפילה (תורה תמימה שם)

להבנת דברי התורה תמימה עלינו להכיר את הלכות נטילת ידיים בבוקר.

כתוב בשלחן ערוך שכשאדם קם בבוקר: “ירחץ ידיו ויברך על נטילת ידים”. (אורח חיים ד’ א’)

אחת הסיבות לנטילת ידים מובאת במשנה ברורה בשם הרשב”א: לפי שבשחר אחר השינה אנו נעשים כבריה חדשה, … צריכין אנו להודות לו יתברך שבראנו.. לשרתו ולברך שמו… לכן גם דבר זה תיקנו בשחר, להתקדש בקדושתו וליטול ידינו מן הכלי, ככהן שמקדש ידיו מן הכיור קודם עבודתו.

מהטעם הזה נראה שהסיבה שעלינו ליטול ידיים בבוקר קשורה ישירות לתפילה והיות וזו הדרך שלנו לעבוד את הקב”ה (איזו היא עבודה שבלב?) לכן עלינו ליטול ידיים כמו הכהנים כשהגיעו לעבוד בבית המקדש.

אם כן יש לנו שתי בעיות:

  1. אם הסיבה לנטילת ידיים היא להידמות לכהנים, למה לא ליטול גם רגליים?
  2. למה נוטלים רק בבוקר הרי אנחנו עובדים את הקב”ה בשלוש תפילות ביום?

נראה שהרמב”ם יענה לשאלותינו. ראשית עלינו לדעת שאכן הרמב”ם מחייב נטילת רגליים לתפילת שחרית!

לגבי השאלה השנייה ישנם שתי אפשרויות.

  1. הרמב”ם סובר שרק תפילה אחת היא מן התורה. מסיבות שאינם חלק מהדיון שלנו תפילה זו היא שחרית. אם כך ברור למה הרמב”ם יחייב אותנו בנטילת ידיים ורגליים רק בבוקר.
  2. הגמרא במסכת זבחים מלמדת אותנו שכל עוד הכהן לא הסיח את דעתו מכך שהוא עומד לפני ה’ לא יצטרך ליטול ידיו שנית במשך כל היום (או לדעה אחרת בכלל). ייתכן שלרמב”ם יש אמונה מדהימה ביכולת שלנו לא להסיח את דעתנו. היות וקדשנו את ידינו פעם אחת בבוקר אנחנו כבר לא צריכים לקדש פעם נוספת. נטילת ידיים לעומת זאת צריך עדיין כי ידינו צריכות להיות נקיות לתפילה.

אני מקווה שנתתי סוג של רלוונטיות למשכן ומקדש בימינו וכך הבאתי אותנו צעד אחד קרוב יותר לבנייתו במהרה בימינו אמן.