unnamed

הרב שמואל סלוטקי
שליח לשעבר בקליבלנד (תשנ”ה)
כיום רב קהילת ישראל הצעיר, רמות ג’ ירושלים

 

יישוב סכסוכים

ספר בראשית מכיל מחלוקת רבות, הן בתוך המשפחה והן בין שכנים. קין והבל, שרה והגר, אברהם ואבימלך, יצחק ואבימלך, יצחק ועשיו, יעקב ולבן. המחלוקת המשמעותית ביותר התופסת גם את הנפח הרב ביותר היא מחלוקת יוסף ואחיו. בין אם נסביר את הגורמים למחלוקת כתלויים בצדדים הבין אישיים ובין אם נסביר מחלוקת זו כמחלוקת אידיאולוגית מהו ההמשך הראוי לבית יעקב, המחלוקת קשה! השלכותיה מרחיקות לכת ומגיעות עוד מאות שנים אחר כך במתח שבין בני רחל ובני לאה בתקופת בית המקדש.

מימרות רבות בחז”ל נאמרו בגנות המחלוקת ובעד השלום. לא רק אמירות באוויר אלא גם בפועל פוסקים ראשונים ואחרונים נקטו דרכים ליישוב ולהשלמה בין החולקים. להלן שלוש דוגמאות לפתרון במציאות הלכתית של מחלוקת.

א. מזוזה

נחלקו הראשונים מה הדרך הנכונה לקבוע את המזוזה בפתח. רש”י, רמב”ם ורוב הראשונים סברו שהמזוזה צריכה להיות זקופה. אולם ר”ת סבר שהיא צריכה להיות שוכבת. כותב המהרי”ל בהלכות מזוזה שנוהגים לקבוע את המזוזה באלכסון. הפשרה של המהרי”ל המקובלת היום עד מאוד היא בעצם דרך ביניים שלא כדברי זה ולא כדברי זה אלא משהו אחר.

ב. ברכת כהנים

מנהג א”י שברכת כהנים נאמרת בכל יום, מנהג חו”ל שברכת כהנים נאמרת רק בימים טובים. (אין שרויים שם בשמחה). מנהג רווח ביישובי הצפון, שהחל עם עליית תלמידי הגר”א (1808) שהתיישבו בצפון א”י, ורצו להמשיך את מנהג חו”ל גם בארץ לשאת כפיים רק ביו”ט, אך כפשרה בכל זאת הסכימו להוסיף גם  כל יום שיש בו מוסף. דהיינו שבתות ר”ח וחול המועד.

מנהג זה משקף פשרה של קבלת מקצת וויתור על מקצת.

 

ג. נר חנוכה והבדלה

במוצאי שבת עומדים מול שתי מצוות שיש לקיים – הבדלה ונר חנוכה. מה קודם? לדעת תרומת הדשן מקדימים נר חנוכה להבדלה כדי לאחר את צאת השבת כמה שיותר. לדעת אבודרהם –  מקדימים הבדלה לנר חנוכה – כי תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם.

להלכה נוהגים רבים שבבית הכנסת שמבדילים בו, מדלקים קודם נרות ורק אחר כך מבדילים ואלו בבית קודם מבדילים ורק אחר כך מדליקים נרות חנוכה.

פשרה זו מבוססת על קיום שני המנהגים אחד בבית הכנסת והשני בבית הפרטי.

הפשרות אפשריות ויכולות להיות יצירתיות, אך צריך מוטיבציה לעשותן. צריך להפנים שהחיים המשותפים בחברה הישראלית אומנם אינם פשוטים, אך אם יוסף ואחיו הסתדרו לבסוף אין סיבה שהפלגים בחברה הישראלית יישארו שסועים וסדוקים. תקופה זו שהיא ערב בחירות טומנת בחובה פוטנציאל נפיץ להקצין ולחדד את המחלוקות בין המחנות. זה בסדר לעשות זאת כל עוד המכנה המשותף והמאחד חזק ומבוסס. עלינו לזכור ולהזכיר שהמגמה להיות ‘רודף שלום’ עומדת נגדנו תמיד. הדרך לחיבור ולוויתור בין המחנות יכול שתהיה יצירתית ולא שגרתית אך צריכה היא להיעשות.