המסייר בימים אלו בבני ברק או בירושלים, לא יכול להתעלם מ ריכוזי אנשים המקיפים וצופים ב…”יּורָ ה” גדולה. הדבר ה”נמכר” איננה
“סחורה עוברת לסוחר” , פירות או ירקות, אלא … שֵ רּות מיוחד במינו הגורם לכלֵ י אוכל שהשתמשו בהם במשך ימות השנה להיות כשרים
ומתאימים לשימוש אף בימי פסח הקרבים ובאים. פעולה זו נקראת “הגעלה”. במאמר זה נלמד את הלכותיה ומנהגיה, וננסה להסיק
ממנה מסקנות גם לתחומים אחרים בחיינו.
לפני שנכיר את פעולות מלאכת ה”מגעיל” לפרטיה, נקדים הקדמה קצרה: כלל היסוד בהכשרת כלים בפסח – “כבולעו כך פולטו”.
משמעותו: באותה צורה שבה הכלי “קלט” ו”בלע” את החמץ לקרבו, באותה הדרך יש לפלוט אותה החוצה (וזו גם משמעות המילה
הגעלה). אם היה שימוש בבישול, הרי שיש “להגעיל” בפעולה הדומה לבישול, אם היה שימוש באש (מחבת וכדו’) הרי שיש ללָ בֶּ ן (העברת
הכלי באש ממש) וכלים העשויים מחרס או חרסינה אינם ניתנים להכשרה כלל. (יש לנקותם היטב ולהכניסם לארון במשך כל ימי החג).
עתה, נלמד מספר דיני “הגעלה”, אשר לוקטו מתוך ספר “ילקוט מעם לועז” (ספר שמות, פרשת בא, עמוד ק”פ עד קפ”ד)

.1 יש לקחת יוּרָה ולמלאותה במים. מעמידים אותה באש עד אשר המים מבעבעים. בשלב זה זורקים
לתוכה גחלים קטנים כדי שהמים יעלו על גדותיהם וישפכו על שפת היוּרה– כל זאת כדי להכשיר את
היוּרה עצמה. (אם השתמשו בה לחמץ). אח”כ שוטפים אותה במים קרים, וחוזרים למלאה במים
ומחכים עד לרתיחה נוספת.
.2 לאחר מכן, בודקים את הכלים “המועמדים” להכשרה, שאין בהם חריצים. (אחרת, אינם ניתנים
להכשרה).
.3 מנקים היטב את הכלים המוכשרים, ודואגים שלא יהיו בשימוש עשרים וארבע שעות קודם לכן.
.4 בודקים שהכלים יבשים, שאם לא כן – המים שעל הכלים יצננו את המים ביורה, ואז יפסיקו לבעבע.
.5 דואגים שכל זמן ההגעלה המים ביורה ימשיכו לבעבע (כדי שהחמץ שנפלט מכלי, לא יחזור וייבלע
מחדש), ולכן יש להמתין קמעה בין הכשרת כלי לחברו.
.6 כמו כן, משגיחים שלא להכשיר מספר כלים יחדיו, כדי שהמים יגיעו לכל פינה ופינה בכל אחד מהכלים
.7 האנשים המחזיקים את הכלים בצבת, מסובבים את הכלי בתוך המים הרותחים.
.8 מכניסים את הכלי כולו, ומייד מוצאים אותו מן היורה.
.9 מייד לאחר ההוצאה, טובלים את הכלי במים קרים שהוכנו מבעוד מועד.
מקור אסור חמץ בפסוקים הבאים:
שִׁבְעַת יָמִים שְׂאֹר ֹלא יִמָּצֵא בְבָּתֵּיכֶם כִי כָּל אֹכֵל מַחְמֶצֶת וְנִכְְרתָה הַנֶפֶש הַהִוא מֵעֲדַת יִשְָׂראֵל בַגֵר ּובְאֶזְַרח הָּאֶָּרץ: כָּל מַחְמֶצֶת ֹלא
תֹאכֵלּו בְכֹל מֹושְׂבֹתֵּיכֶם תֹאכְלּו מַּצֹות: (שמות פרק י”ב , פס וקים י”ט-כ’)
מפסוקים אלו אנו למדים שישנן שני איסורים: אכילת חמ ץ והשהיית חמץ השייך לנו בביתנו. לכן, אנו כה מקפידים ומשתדלים להסיר מכל
כלי וכלי את החמץ ה”בלוע” בתוכו, כדי שלא להיכשל באחד האיסורים הנ”ל.
מהו אותו חמץ שאנו מנסים להוציא ולפלוט מהכלים שלנו? מהי המשמעות הפנימית של “פרויקט” זה, שעל פניו נראה תמוה למדי?

מהו המסר?
נוכל לומר שחמץ הוא “אב טיפוס” ל”רכיב פנימי” שאנו מעוניינים להסיר, להוציא, לפלוט מאיתנו. אולי תכונה רעה, התנהגות לא הולמת,
או שמא הרגל מסוים שאינו “תואם” את העקרונות שקבענו. ננסה ליישם את “תשעת הכללים” של החמץ הפיזי, גם לחמץ ה”רוחני” ובכך
נלמד פרק בהלכות שינויי הרגלים, עבודה עצמית ל”שינוי תדמית”.
.1 כל שינוי דורש הכנות: יורה רותחת זהו כלי לביצוע השינוי. יש לייעד אותו לתהליך, לבצע “טיפול לפני תנועה” כדי שהכלי יבצע את
הייעוד שלו. הוא צריך להיות נקי מכל “ייעודים” אחרים. אם שימש לצרכים אחרים, יש לייעדו ע”י “הרתחה” ו”הגעלה” משלו למשימה.
.2 לדאוג שאנחנו מוכנים לתהליך. חריצים, הם מקומות שבהם ניתן לסגת. מקומות שבהם הלכלוך יכול ליפול. חייבים להשתדל להכין
את עצמנו בכל רמ”ח אברינו ולא לשמור לעצמנו מקומות נסיגה מראש.
.3 תהליך ההכנה כולל “ירידה” מן המנהגים הלא טובים שלנו, “לנקות” את עצמנו לפרק זמן משמעותי (יממה מייצגת פרק משמעותי
ושלם) ורק אחר כך לקפוץ למים.
.4 אם לא ירדנו ממנהגינו הלא טובים והשארנו פתח נסיגה – לא “ניתקנו מגע”, דבר שעלול אף להשפיע על אנשים אחרים בתהליך.
.5 האמצעים צריכים להיות ברמה גבוהה כל הזמן. אסור “לחפף”. יש לשמור כל הזמן על רמה גבוהה של ה”כלים”.
.6 להתייחס לכל אדם העובר תהליך זה באופן אישי, לא לבצע תהליך של “סרט נע” שבו מכניסים אנשים לטבילה ללא התייחסות
אישית לכל אדם ואדם .
.7 השינוי צריך להיות “רציני” משמעותי ומקיף. יש “לסובב” את עצמנו לכל הכוונים ולהתייחס לכל המרכיבים שלנו בתהליך זה.
.8 אם כבר עושים – לעשות “בגדול”. כל כולנו צריך להיות בתהליך. לא להכניס חלק מאיתנו ולהשאיר חלקים אחרים.
.9 לא מספיק לבצע שינוי משמעותי (כניסה למים רותחים) ולחשוב שבזה סיימנו את המלאכה. חיי היומיום שלנו הם המים הקרים. יש ליכנס
לתוכם מייד אחרי הפעולה ה”משמעותית” ולהקפיד על “רציפות” בתהליך כדי לשמרו לאורך זמן.

פסח כשר ושמח