ויקהל – שבת שקלים  

מאת יהודה דוד

שליח לשעבר (מינכן, תשס”ח – תש”ע)

מהו הגדרת המושג “ניצחון”? ניצחון מובא מהשורש נ.צ.ח, משמע יש לו תוקף והמשכיות. אם כן, במידה והאויב הפסיד משום שאני יותר חזק ממנו, אין זה ניצחון אמיתי, כיוון שרק במציאות העכשווית אני הוא השולט. המושג ניצחון מבטא מציאות בה האויב מכיר בהפסדו ומשלים איתה.

היכן הוא רגע ההכרעה במגילת אסתר ביריבות של המן מול מרדכי?
הגמרא במסכת מגילה ט”ז: “ויקח המן את הלבוש ואת הסוס אזל – אשכחיה דיתבי רבנן קמיה ומחוי להו הלכות קמיצה לרבנן. כיון דחזייה מרדכי דאפיק לקבליה וסוסיה מיחד בידיה מירתת. אמר להו לרבנן האי רשיעא למיקטל נפשי קא אתי זילו מקמיה די לא תכוו בגחלתו. בההיא שעתא נתעטף מרדכי וקם ליה לצלותא. אתא המן ויתיב ליה קמייהו ואוריך עד דסליק מרדכי לצלותיה. אמר להו במאי עסקיתו? אמרו ליה בזמן שבית המקדש קיים מאן דמנדב מנחה מייתי מלי קומציה דסולתא ומתכפר ליה. אמר להו אתא מלי קומצי קמחא דידכו ודחי עשרה אלפי ככרי כספא דידי”.
מה מרדכי לומד עם החכמים?! היינו מצפים שילמד נושא הלכתי מעשי – הלכות ק”ש על המיטה, אבלות וכו’. אולם הוא דורש איתם בענינו של סדר העבודה היומי בבית המקדש (ראה פירושו של רש”י). ללמד על הלכות בית המקדש בזמן שעם ישראל שרוי בגלות ואין ביהמ”ק, תחת גזירה נוראה ולאחר שביזו את כלי המקדש… באותו הרגע מכריז המן: “אמר להו: אתא מלי קומצי קמחא דידכו ודחי עשרה אלפי ככרי כספא דידי”.
מעניין לראות שמרדכי חושב שהמן מגיע כדי להרגו. אם כן, נמצא שהמעשה האחרון שבוחר מרדכי לעשות הוא להתפלל. יודע הוא שהקשר הגבוה ביותר של האדם עם הבורא הוא דרך תפילה שנאמר: “…ואני תפילה” (תהלים קט, ד).

מבארים התוספות על אתר: “שמעתיִּ שעשרהִּ אלפיִּ ככרִּ כסףִּ עוליןִּ חציִּ שקלִּ לכלִּ אחדִּ מישראלִּ שהיוִּ ששִּ מאותִּ אלףִּ כשיצאוִּ ממצריםִּ, ואמרִּ שיתןִּ לאחשורושִּ כלִּ פדיונםִּ ודוקִּ ותשכח”. וכן מובא ב”כלי יקר” שחישוב עשרה אלפי ככר כסף עולים כנגד מחצית השקל של שישים ריבוא.

כאיש אחד בלב אחד – סודו של מחצית השקל שהוא מאחד את עם ישראל שעובד את ה’ כאומה אחד, כך שכל אחד תלוי בחברו ומשלימו וזאת על ידי “ותן חלקנו בתורתך” (פרקי אבות ה’, כ). לכל אחד יש חלק שווה בבית המקדש. אולם, כל אחד הינו יחודי בעבודתו ובעל השגחה פרטית – “אנוכי ה’ אלוקיך” (שמות כ, ב)  -שלך, לבדך! (רסיסי לילה). חסרון של אחד מהווה חסרון לכולם. תובע מרדכי את ההבנה שאדם אחד יכול לשנות עולם ומלואו ולשנות את “הטבע” (גזירת המן) שהרי וּ ָמ ְּר ֳּד ַכיִּ לֹאִּ י ְּכ ַרעִּ ְּ ולֹאִּ י ְּשׁ ַת ֲח ֶוה (אסתר ג,ב).
אדם אחד שלא מקבל את המציאות אלא יוצר אותה, ובזאת מתווה דרך ומשמש כמגדלור לכל אחד ואחד שאין דבר שלא ניתן לשנות, ובלבד שנפתח את המודעות שלנו למי שאנחנו באמת. נחנך את עצמינו להשתנות, להשתפר ולוודא שאכן אנו על המסלול הנכון. “ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואיכא דאמרי ימשמש במעשיו” (עירובין יג). במחצית השקל מתגלה גם ההשגחה הפרטית על עם ישראל כאומה ועל כל יחיד ויחיד, שהרי לא נתנו בפועל, אלא זה היה רק זכר לשישים ריבוא שיצאו ממצרים שבסך נתינתם מגיעים לעשרת אלפים ככר כסף. כלִּ האיבריםִּ תלוייםִּ בלבִ והלבִ תלויִּ בכיס (שקלים כא ע”ב). בתחום הכלכלי הדעות חלוקות: יש הטוענים שגזירת “המינוס” הינה “גזירה משמים”, שהרי “כולם במינוס” ושהמצב הסוציו-אקונומי הינו נגזרת של מקום מגוריו, חינוכו ומעמדה הכלכלי של המשפחה בה הוא גדל. ומצד שני רצון שמבוטא על ידי השתדלות, עשייה מתמדת ושאיפות תרומיות. יחד עם מתן כלים והדרכה נכונה ניתן יהיה לרכוש כלים לצמיחה כלכלית, התחדשות אישית ובניית קן משפחה חזק ואיתן מפני פגעים למיניהם. 
כחלק מחזון של “לאפשר ביטחון וחופש כלכלי לכל אדם”, תוך הגעה לכמה שיותר משפחות ולעזור להם לייצר שינוי אמיתי בתחום הכלכלי בפרט, ובחיים בכלל, מלווים אדם בשם גיל אורלי – מומחה לכלכלת המשפחה. 

לרגל פתיחת קורס מספר 30 (בתשלום) הוא פותח כמות גדולה של ידע ותכנים מעשיים שעוזרים לעבור מהפך כלכלי אמיתי. למימוש הנ”ל יש להיכנס ללינק ולקבל למייל בחינם ולזמן מוגבל תכנים אלו: לחץ כאן

 
לתגובות:yehuda13@gmail.com