רן ראובן
שליח לשעבר (מונטווידאו, תשע”א)
כיום עוסק בתחום החשבונאות

לגרסת ה-PDF לחץ כאן

2 פרשיות לפנינו השבוע “בהר בחוקותי” עוסקות בנושא השמיטה, היובל וכן פרשת התוכחה של הקב”ה בפרשת בחוקותי
 
מתחילה פרשת בחוקותי במילים: “אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו…”  מסביר רש”י: “…שתהיו עמלים בתורה”. יש כאן התניה שאם בחוקותי תלכו אז תזכו לכך וכך, ואם בחוקותי תמאסו אז העולם יהיה במצב מסובך יותר ויתדרדר.  
 
נשים לב למילה הראשונה בפרשה – “אם”. מה כוונה של ביטוי זה? הכוונה לתת אפשרות של בחירה. זו לא הפעם ראשונה שהתורה נותנת לנו אפשרות של בחירה. בפרשת נצבים כתוב: “ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב…” ובפרשת ראה: “ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה”.
הגמרא בעבודה זרה דף ה אומרת: “שאין אם אלא לשון תחנונים”
המילה אם זו בקשה. הקב”ה מבקש ומתחנן בבקשה בחוקותי תלכו, וכן בפסוק בתהילים “לו עמי שומע לי ישראל בדרכי יהלכו”, לו עמי – הלוואי שעמי ישמע לי. וזה תמוה למה הקב”ה צריך להתחנן אנא בחוקותי תלכו?
 
מדרש רבה:
“אִם בְּחוֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ”- חוקים שבהם חקקתי את השמים והארץ שנאמר (ירמיה לג, כה): “אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי”
חוקים שבהם חקקתי את השמש ואת הירח שנאמר (שם לא, לד) “כה אמר ה’ נותן שמש לאור יומם חקת ירח וכוכבים לאור לילה”
חוקות שבהם חקקתי את הים שנאמר (משלי ח, כט): “בשומו לים חקו”
חוקות שבהם חקקתי את החול שנאמר (ירמיה ה, כב): “אשר שמתי חול גבול לים”
חוקים שבהם חקקתי את התהום שנאמר (משלי ח, כז): “בחוקו חוג על פני תהום” חוק וחוג לגזירה שווה.

 
כמו שאנחנו יודעים, הנהגת הטבע זהו חוק! הדברים נשארים כמות שהם ללא שינוי בתלות של משהו כזה או אחר, חוק עומד וקבוע לאין סוף, ואם אתם בחוקותי תלכו אז העולם יפעל במתכונתו. הקב”ה התנה תנאי במעשה בראשית, אני בורא את העולם אבל יש לו תכלית יש לו מטרה שעם ישראל יקיים את התורה. המדרש אומר שהעולם נברא בשביל התורה וישראל שנקראו ראשית.
 
ממתינים השמים והארץ שנבראו בתחילת הבריאה עד ליום השישי בסיוון לקולם של ישראל כדי שיאמרו נעשה ונשמע, כדי שידעו שיש להם קיום והצדקה להיות בעולם.
 
הקב”ה מבקש מעם ישראל: אנא מכם בנים שלי, בחוקותי תלכו! כדי שהעולם יתפקד וימשיך אני זקוק לכך שתהיו עמלים בתורה כי אם אינכם עמלים בתורה כל חוקי העולם, כל הבריאה לא תתקיים אם אין מי שיעסוק בתורה. אומרים שהעולם נברא באופן שאף פעם לא יהיה בו ביטול תורה יש הפרשי שעות בין מדינות שונות, כך שאם בישראל ישנים אז יש מקומות בעולם שיכולים לעסוק בתורה ולקיים את העולם. העולם זקוק לתורה כמו שאדם זקוק לאוכל ומים.  אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי.
 
לכן מתחנן הקב”ה שנעסוק בתורה כדי שתהיה הצדקה לקיום העולם ואז יתקיימו הברכות “ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו….”  לא יחסר כלום יהיה לנו שפע וברכה. עד בלי די.
 
אנחנו לקראת סוף ההכנה לקבלת התורה. יצאנו ממצרים בגאווה גדולה ובזרוע נטויה אבל לכל זה היתה תכלית היתה מטרה לעבוד את השם ולעשות את רצונו כמו שאמר הקב”ה למשה: “בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה”. אנו מכירים את ארבעת לשונות הגאולה: “והוצאתי והצלתי וגאלתי אבל הכל בתנאי של – ולקחתי אתכם לי לעם סגולה. 
 
בעזרת השם שנזכה לקבלת התורה מתוך שמחה!!!
חזק חזק ונתחזק

לתגובות: ranchuq@gmail.com