בראשית ברא אלוקים

במדרש רבה מופיע המדרש הבא:

רב הונא בשם רב מתני בזכות ג’ דברים נברא העולם, בזכות חלה ומעשרות וביכורים שנ’ בראשית וגו’, אין ראשית אלא חלה דכת’ ראשית עריסותיכם (במדבר טו כ), ואין ראשית אלא מעשר דכת’ ראשית דגנך (דברים יח ד), ואין ראשית אלא בכורים דכת’ ראשית ביכורי אדמתך (שמות כג יט).

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשה א

רב הונא דורש דרשה הנובעת מהדמיון בין המלה בראשית וראשית המופיעה בשלוש פרשיות אחרות חלה, מעשרות, וביכורים. מהמכנה המשותף הזה דורש רב הונא שהעולם נברא בזכות שלושת מצוות אלו.

מדרש זה תמוה ומצריך הבנה עמוקה יותר של הדברים, מי שמסביר זאת הוא האדמו”ר מאיזביצא בספרו על התורה — “מי השילוח”. את הסברו מבסס האדמו”ר על גמרא מסנהדרין שם מופיע דו שיח בין רב אשי ומנשה מלך ישראל, דו-שיח זה מתנהל בחלום, ובו מוחה מנשה על שרב אשי זלזל בו, והוא מוכיח לו את חוכמתו:

אתא מנשה איתחזי ליה בחלמיה. אמר: חברך וחבירי דאבוך קרית לן? מהיכא בעית למישרא המוציא? – אמר ליה: לא ידענא. – אמר ליה: מהיכא דבעית למישרא המוציא לא גמירת, וחברך קרית לן? – אמר ליה: אגמריה לי, ולמחר דרישנא ליה משמך בפירקא. – אמר ליה: מהיכא דקרים בישולא.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קב עמוד ב

[תרגום- בא מנשה ונראה לו בחלום. אמר לו : חבר, וחבר אביך אתה קורא לי ? מהיכן בוצעים ל-“המוציא” ? השיב לו לא יודע. אמר לו מהיכן בוצעים ל-“המוציא” אינך יודע, וחבר קראת לי ? אמר לו: למד אותי, ומחר אדרוש זאת בשמך בלימוד. אמר לו: מהיכן שנאפה הלחם בראשונה]

מדוע יש לבצוע את הלחם במקום שנאפה בתחילה ? מנשה מלך ישראל מלמד אותנו כי נקודה זו אינה בידי האדם, אין הוא יכול להחליט מהיכן תתחיל אפיית הלחם. זו בדיוק הנקודה שבה מתגלה הנהגת הקב”ה בעולם, הוא זה שהחליט על אותה נקודת התחלת האפייה. זוהי הנקודה הראויה ביותר לברך עליה, כיון שבעזרתה אנו מעמיקים את רעיון הנהגת הקב”ה בעולם.

את אותה הבנה משליך “מי-השילוח” על מדרשו של רב הונא. רב הונא הבין שכל אותן התחלות בחלה, במעשרות ובביכורים מרמזות על הנהגת הקב”ה את עולמו. כל ראשית כזו הנמצאת בידי הקב”ה ולא בידי האדם, מזכירה לנו את נוכחותו של הקב”ה בעולמינו.

גם אנחנו הנמצאים בפרשת בראשית, שהיא מעין תחילה וראשית חדשה, צריכים להעלות על ליבנו את נוכחותו התמידית והמשפיעה של הקב”ה לידנו, ולא לשכוח שכל כוחנו ויכולתנו נובעים ממנו.

שבת שלום