מצות ברכת המזון

הרב נחמיה טיילור ר”מ בכולל ובמדרשה של בר אילן והיועץ התורני של תורה מציון מצות ברכת המזון   מצות ברכת המזון מהוה המקור בעיני חז”ל לאמירת כל הברכות הנאמרות על ידי כנסת ישראל, כשמטרת אמירתן לדעת הרמב”ם היא: “נמצאו כל הברכות כולן שלשה מינים: ברכות...

כל ישראל ערבים זה בזה

לזכר דודי מורי יצחק בן ר’ שמואל צבי ואסתר ורפל-רפאל ז”ל   שהכניסני לעולם הספר והנחילני אהבת ישראל. “כל ישראל ערבים זה בזה”.(ספרא ויקרא כו, לז; סנהדרין כז, ב; שבועות לט, א; ראש השנה כט, א; רש”י ד”ה אף על פי שיצא מוציא) אימרה זאת...

An Eruv at a Hotel Owned By a Non-Jew – 5768

Rabbi Asher Sabag Former Shaliach in Chicago   The Mishnah (BT Eruvin 61b) states: “One who lives with an idolater in a chatzeir (loosely, courtyard) or with someone who does not accept the [laws of] eruv – that [idolater] restricts him [from carrying into the...