Shiur Author Category Media Language Community
פרשת תזריע- ללמוד לומר איני יודע רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת שמיני- הכשר לקבלת טומאה רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת צו פיגול רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פורים- מידה כנגד מידה רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת פקודי- פתרון קונפליקטים רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת ויקהל- שותפות אמיתית רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת כי תשא- לשבור את הכלים רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת- תצווה היגיינה רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת תרומה- תוכו כברו רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת משפטים- הלוואה לחבר רשות או חובה רפי זברגר Hebrew שבת מציון