Dvar Torah on Parashat Shemot – Arik Speaker

shemot 5782 – english