Shiur Author Category Media Language Community
פרשת פקודי- פתרון קונפליקטים רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת ויקהל- שותפות אמיתית רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת כי תשא- לשבור את הכלים רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת- תצווה היגיינה רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת תרומה- תוכו כברו רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת משפטים- הלוואה לחבר רשות או חובה רפי זברגר Hebrew שבת מציון
דרוש מנהיג לרפורמה משפטית בת שרות Hebrew שבת מציון
פרשת יתרו- פשרה בדין רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת בשלח- חשיבות הנוי והיופי רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת בא- לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב רפי זברגר Hebrew שבת מציון